ABR 18 lægger op til at tekniske rådgivere skal stå på mål for det juridiske indhold i de dokumenter, der leveres i forbindelse med rådgiverens varetagelse af et udbud. Spørgsmålet er imidlertid om rådgiverens ansvarsforsikring dækker et sådant ansvar?

af  Karina Løkkegaard – Chefjurist i MOE

I ABR 89 fremgik det tydeligt, at bygherren har ansvaret for den kontraktlige gennemgang af den tekniske rådgivers udkast til juridiske dokumenter i forhold til udbud og entreprisekontrakter. Et aspekt der ikke er gengivet i hverken ABR18 eller ABR forenklet. Det fremgår derimod af betænkning nr. 1570, side 313, at hensigten er, at den tekniske rådgiver har ansvaret for juridiske mangler i de dokumenter, rådgiveren har udarbejdet.

Men i ydelsesbeskrivelsen 2018 for Byggeri og Landskab er der indsat bestemmelser, der ”tilbagefører” ansvaret for juridiske mangler i udbudsmaterialet/entreprisekontrakter til bygherren, svarende til det, der der førhen var gældende.

Bygherreforeningen har reageret på denne uoverensstemmelse mellem ABR 18 og ydelsesbeskrivelsen i en vejledning til foreningens medlemmer fra oktober 2018. Her anbefaler foreningen, at bygherrer kan fravige bestemmelserne om den kontraktslige gennemgang af juridiske dokumenter. Bygherreforeningen supplerer med en anbefaling om, at det i kontrakten med rådgiveren skal præciseres, at ”rådgiveren er ansvarlig for de udarbejdede dokumenter, herunder for det juridiske indhold”.

Disse uoverensstemmelser om fordeling af ansvar for det juridiske indhold indebærer en risiko for uklare kontraktforhold. En problematik der bør håndteres ved fremtidige kontraktindgåelser på ABR området for at skabe klarhed over, hvem der i det konkrete kontraktforhold bærer det juridiske ansvar. Dette blev også bemærket af advokat Jens Hjortshøjs i en klumme i Børsen d. 7. november 2018. Det skal hertil siges, at problemstillingen både gør sig gældende, når kontrakten er baseret på ABR 18 og ABR Forenklet.

En forsikringsmæssig udfordring

Man bør dog også overveje, hvad konsekvenserne vil være, hvis denne afklaring ender op med, at den tekniske rådgiver bærer det juridiske ansvar. For det er gængs praksis, at ansvar i forbindelse med teknisk rådgivning skal være forsikringsdækket, og det er som oftest et krav fra såvel bygherre, som den involverede rådgiver.

Men hvordan er man som teknisk rådgiver forsikret for det ansvar, man har for juridiske mangler i udbudsmaterialet eller entreprisekontrakter? Dækker en sædvanlig rådgiveransvars forsikring – en såkaldt professionsansvars forsikring? Kan en teknisk rådgiver overhovedet opnå forsikring for denne leverance og hvad skal der i givet fald til? For spørgsmålet er, om man ikke bevæger sig fra teknisk rådgivning til juridisk rådgivning og dermed overgår fra et fag til et andet. Det vil sige en anden profession.  Men en professionsansvarsforsikring dækker normalt kun det ansvar, som den sikrede personkreds er uddannet til at håndtere.

Såfremt opgaven går ud på håndtering af juridiske forhold, vil forsikringsdækning af dette ansvar som udgangspunkt forudsætte, at opgaven er håndteret af én med juridisk baggrund. Der vil således ikke være dækning for eventuelle fejl begået af en rådgiver med teknisk baggrund. Derfor bør de tekniske rådgivere drøfte med deres forsikringsselskab, om de er dækket for denne ”juridiske rådgivning” og hvad der ellers skal til for, at en sådan dækning kan opnås, og om forsikringsselskabet er indstillet på at yde dækningen uden at stille krav om en juridisk uddannelse. Her skal det også pointeres, at overgangen fra den tekniske rådgivning til den juridiske kan være særdeles vanskelig at afgrænse.

En oplagt måde at løse det førnævnte ansvar for det juridisk indhold i dokumenterne ind i en forsikringsdækning på er at tilknytte juridisk ekspertise til opgaven. Dette kan ske ved at den tekniske rådgiver ansætter egne jurister, der kan yde den nødvendige juridiske rådgivning til rådgiverens kunder, men det kan naturligvis også ske vedhjælpe af eksterne samarbejder med advokater, der fungerer som underrådgivere til den tekniske rådgiver.

Såfremt den tekniske rådgiver i det enkelte kontraktforhold efter ABR 18/ABR Forenklet, sammenholdt med ansvarsfordelingen i ABR 89 pkt. 1.2.1, overtager ansvaret for juridiske mangler som ovenfor beskrevet, må det alt andet lige betyde en stigning i honoraret til det tekniske rådgiver, til dækning af de yderligere tiltag den tekniske rådgiver må gøre for at sikre sig forsikringsdækning. På den anden side bør bygherrens valg af at lægge det juridiske ansvar hos den tekniske rådgiver betyde, at bygherren vælger at spare omkostningerne til egen juridisk gennemgang af det materiale, der leveres af de tekniske rådgivere.

Fordele og ulemper ved valget af placeringen af ansvaret for det juridiske indhold i dokumenter bør derfor overvejes nøje af de involverede parter i forbindelse med den konkrete kontraktindgåelse, ligesom det bør sikres, at der er forsikringsdækning for det valgte set up.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Vi er klar til at rådgive dig om ABR 18 og AB 18

1. januar 2019 fik byggeriet nye aftalesæt. På det tekniske område er ABR 89 erstattet af ABR 18 og ABR Forenklet. På det entrepriseretlige område er AB 92 og ABT 93 erstattet af AB 18, AB Forenklet samt ABT 18.

MOEs rådgivere er klar til at hjælpe dig som bygherre med at få tilrettelagt din byggesag bedst muligt efter de nye regler. MOE har rådgivere med såvel teknisk, økonomisk som juridisk indsigt og baggrund.

ABR 18 lægger op til at den tekniske rådgiver kan påtage sig et større ansvar for det juridiske indhold af de dokumenter rådgiveren udarbejder, herunder udbudsdokumenter og entrepriseaftaler, end hidtil under ABR 89, hvor ansvaret for det juridiske indhold var bygherrens.

I forbindelse med forhandlingerne om de nye aftalesæt har det været et ønske om, at rådgiveren fik ansvaret for det juridiske indhold. MOE er klar til at løfte dette ansvar ved at tilknytte en af vores jurister til opgaven. Her kan vi har kompetencer indenfor alle aspekter af byggejuraen, herunder udbudsret, entrepriseret, forsikringsforhold , kontraktkoncipering og håndtering af claims.

Vores jurister underviser også i de nye aftalesæt og besøger gerne din virksomhed med et kursus, hvis du ønsker det.