Project Description

Arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljø er en integreret del af alle menneskers hverdag, uanset hvilken branche man er beskæftiget i. Fælles for arbejdsmiljøet er, at der altid er nogen, der har ansvaret for at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

MOE kan rådgive og koordinere i langt de fleste arbejdsmiljømæssige forhold

Rådgivere og projekterende, såvel som bygherrer og arbejdsgivere (herunder  bl.a. også entreprenører) har pligt til at sikre, at arbejdsmiljøloven kan overholdes i forbindelse med de arbejder, der planlægges, projekteres og udføres.

De projekterende har pligt til at sikre, at det planlagte projekt kan gennemføres, repareres og vedligeholdes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. De projekterende har ligeledes pligt til at sikre, at de bygninger og anlæg der designes, kan anvendes og driftes arbejdsmiljømæssigt forsvarligt af de fremtidige brugere.

En bygherre har pligt til at udpege en arbejdsmiljøkoordinator ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der forventes at være to eller flere arbejdsgivere til stede på byggepladsen samtidig, med henblik på at sikre, at det projekt denne får udført, lever op til reglerne i arbejdsmiljøloven.

Arbejdsgiveren har pligt til at sikre, at medarbejderne kan udføres deres daglige arbejde ud fra sikre og sunde metoder, så ulykker og nedslidning imødegås.

En virksomhed, der har fået et rådgivningspåbud, skal bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at hjælpe med at løse og forebygge det eller de arbejdsmiljøproblemer, som virksomheden har fået påbud om.

– Og alle har pligt til at samarbejde om sikkerhed og sundhed!

Arbejdsmiljøkoordinering (bygge og anlæg)

Arbejdsmiljøkoordinering planlægges og gennemføres iht. bygherres pligter, samt iht. de rammer vi i fællesskab bliver enige om på det aktuelle projekt.

Arbejdsmiljøkoordineringen sker i tæt samarbejde med projekteringslederen, og sammen med rådgivere og projekterende, hvad enten de er ingeniører, arkitekter, entreprenører eller leverandører. Koordineringen sker typisk på baggrund af forundersøgelser, arbejdsmiljøvurderinger og øvrige projektoplysninger udarbejdet og indhentet af de enkelte aktører.

Arbejdsmiljørådgivning

Arbejdsmiljørådgivning gennemføres på tværs af brancher, og medvirker til at støtte op om – eller løfte –  det professionsansvar, der ligger hos den pågældende aktør. Arbejdsmiljørådgivningen gennemføres altid på baggrund af en fælles vurdering af hvad der er behov for, med henblik på at skabe værdi for kunden eller projektet.

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning

Den autoriserede arbejdsmiljørådgivning gennemføres systematisk ift. de problemer, som påbuddet – eller påbuddene – har afdækket. Rådgivningen sker i tæt dialog med en (ledelses-) repræsentant samt arbejdsmiljøorganisationen fra den pågældende virksomhed, og foregår i en kombination af samtale og besøg i virksomheden eller på byggepladsen.

Vores rådgivning baserer sig på et indgående kendskab til

 • Arbejdsmiljøloven
 • Bygherre-, rådgiver- og arbejdsgiveransvar
 • Sundheds- og miljøfarlige stoffer og materialer
 • Indeklimaudfordringer med betydning for det fysiske arbejdsmiljø
 • Systematisk anvendelse af forebyggelsesprincipper
 • Ergonomi (ift. bla. byggepladsens indretning, kontorarbejdspladsen, produktionskøkkenet m.m.)
 • Tekniske hjælpemidler, herunder også krav til anvendelse og kontrol
 • Procesgranskning af arbejder og arbejdsfaser
 • Indretning af byggepladsen – i teori og praksis
 • Tilsynsmetoder hos Arbejdstilsynet
 • Udarbejdelse og anvendelse af arbejdspladsvurdering (APV)

Kunder

Arbejdsmiljørådgivning og -koordinering gennemføres altid i tæt dialog med vores kunder med henblik på at sikre, at arbejdsmiljøansvaret bliver håndteret bedst muligt, og samtidig skaber rammerne for de arbejdsmiljøforhold, som opgaven har til formål sikre.

Vores kunder er både offentlige og private, og vi arbejder med arbejdsmiljørådgivning og -koordinering på nybygning og renovering af alle typer bygge og anlægsprojekter.

Blandt vores kunder er

 • Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • A/S Rødovre Centrum
 • Region Hovedstaden
 • Hovedstadens Letbane
 • HOFOR (BIO4)
 • CPH – Copenhagen Airport
 • ARC – I/S Amager Ressourcecenter
 • Region Sjælland
 • MG Den ApS
 • BIG ApS
 • Sjælsø Management
 • Dans Retur System A/S
 • Folketinget
 • BYGST
 • Per Aarsleff A/S
 • Enggaard A/S
 • Sdr. Vium Bioenergi ApS
 • Realdania og Realdania By og Byg
 • Ørsted (tidl. DONG)
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • Avista Oil A/S
 • Københavns Ejendomme (Københavns Kommune)
 • Det Biovidenskabelige Fakultet (tidl. Veterinær- og Landbohøjskole)

MOE | Arbejdsmiljørådgivning tilbyder

 • Arbejdsmiljørådgivning
 • Autoriseret arbejdsmiljørådgivning inden for det fysiske, ergonomiske og biologiske område
 • Håndtering af rådgivningspåbud
 • Arbejdsmiljøkoordinering i projekteringsfasen (bygge og anlæg)
 • Arbejdsmiljøkoordinering i byggefasen (bygge og anlæg)
 • Planlægning og indretning af byggeplads
 • Arbejdsmiljøfaglig granskning af projekter
 • Bygherretilsyn med arbejdsmiljøkoordinering
 • Ergonomisk rådgivning
 • Arbejdsmiljøfaglige oplæg på byggetekniske uddannelsesinstitutioner
 • Deltagelse i kick-off møder, workshops og særlige emnemøder om arbejdsmiljø

Kontakt os,
hvis du vil vide mere