Project Description

Biomasse

Anvendelse af biomasse i energiproduktionen er en væsentlig faktor for opfyldelse af Danmarks forpligtelse til reduktion af CO2 udslippet. MOE har deltaget i opførslen af en lang række biomassefyrede værker – både halm, flis og træpiller.

Den bæredygtige biomasse

Brugen af biomasse mindsker behovet for import af fossile brændsler og øger den fremtidige forsyningssikkerhed. MOE er specialister i planlægning og projektering af halm- og flisfyrede kedelcentraler. Vi er i flere tilfælde med til at opføre biomasseanlæg fra bar mark til færdigt produktionsanlæg.

Vi rådgiver ligeledes om maskin og procesaspekter som etablering af røggaskondeseringsanlæg, der sikrer optimal udnyttelse af ressoucerne.

Endeligt har MOE mere end 85 års erfaring som ingeniør på bygge og anlægsarbejderne ved opførsel af kraftværker i alle størrelser. En rolle vi bl.a. har på den seneste udvidelse af Amagerværket med en ny blok til biomasse, hvilket skal sikre omstillingen af værket fra kul til bæredygtig energi.

Arbejdsmetoder

MOE er med i hele processen. Vi udarbejder myndighedsansøgninger, udbyder maskin- og bygningsanlæg samt rådgiver frem til succesfuld idriftsættelse og overtagelse af anlægget.

Kunder

MOE har rådgivet om opførsel og ombygning af biomasseværker for både små og store forsyningsselskaber overalt i landet

MOE tilbyder:

  • Planlægning og projektering af energiproducerende anlæg fra træpiller, flis, halm etc.
  • Myndighedsbehandling i forhold til plan-, miljø- og varmeforsyningslov
  • Projektering- og udbud af bygninger og maskinleverancer
  • Byggeledelse, fagtilsyn og aflevering
  • Transport og opbevaring af biomasse
  • Teknisk bistand ved overtagelse af anlæg
  • Brand, sikring og ATEX
  • Udbud kontrahering og aflevering
  • Maskin og proces-kompetencer

Kontakt os,
hvis du vil vide mere