Project Description

Byggemodning

Nye bebyggelser skyder frem i byers periferi eller til erstatning for udtjente erhvervsområder. MOE skaber grundlaget for udviklingen med forsynings- og trafikanlæg.

Vi rådgiver om byggemodning i alle faser af anlægsprojektet

MOE yder rådgivning om byggemodning i alle faser af anlægsarbejdet, fra forarbejder inkl. geotekniske og miljøtekniske undersøgelser, myndighedsgodkendelser og plangrundlag, til udarbejdelse af hovedprojekt, byggeledelse og tilsyn. Vi inddrager interessenter og indhenter myndighedstilladelser til både de blivende anlæg og til midlertidige foranstaltninger, såsom trafikomlægninger og grundvandssænkning.

Vi er et engageret hold af erfarne rådgivere, der dækker hele spektret af de fagdiscipliner, der er brug for til byggemodningsprojekter. MOE har fagspecialister inden for alle forsyningsarter og ingeniører, der mestrer belægningsdimensionering, geoteknik, geometrisk projektering, mængdeberegning og udarbejdelse af udbudsdokumenter.

Byggemodningsopgaverne har stor bredde, fra parcelhusudstykninger og erhvervsområder på bar mark til omdannelse af eksisterende byområder til nye anvendelser. Ingen af vores projekter er ens. I nogle byggemodninger er jordbalance altafgørende, i andre er kotering mod eksisterende bygninger og deres samtidige anvendelse helt essentiel. Fælles for vores projekter er, at de er bygbare og at risici er forudset og håndteret.

Vi 3D projekterer

MOE er førende indenfor 3D-projektering. 3D-projektering giver unik mulighed for udtræk af mængder og til kontrol af mulige kollisioner mellem de enkelte anlægsdele, f.eks. mellem forskellige ledninger.

Byggemodninger udføres ofte i etaper, i takt med grundsalg. Derfor rådgiver vi om etapeopdeling, udførelsestakt og midlertidige anlæg, altid med et optimalt cashflow for øje.

Vi tilstræber, at de projekterende medarbejdere også kommer til at føre tilsyn med opgavens fysiske udførelse. På denne vis vil tilsynet kunne træffe kvalificerede beslutninger om projektet på byggepladsen, dels vil medarbejderen kunne bringe nyttig viden om udførelse med tilbage til sine næste projekter.

Vi lægger vægt på samarbejde

Vores kunder omfatter kommuner, totalentreprenører, private og offentlige udviklingsselskaber. Vi lægger vægt på at skabe varige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere via et tæt og konstruktivt samarbejde.

Inden for byggemodning rådgiver vi bl.a. om:

  • Projektering af trafikanlæg som veje, parkeringspladser, torve, broer, opholds- og aktivitetsarealer m.v.
  • Projektering af forsyningsanlæg som afvanding, vandforsyning, gas, fjernvarme, fjernkøling, el og belysning.
  • Inddragelse af interessenter og indhentning af myndighedstilladelser
  • Udbud og indhentning af tilbud.
  • Byggeledelse, fagtilsyn og arbejdsmiljøkoordinering.

Kontakt os,
hvis du vil vide mere