Project Description

Byudvikling

MOE tilbyder rådgivning inden for byudvikling – fra den overordnede planstrategi til byggemodning og design af gaderummene. Vi har både viden om byplanlægning og infrastruktur samt kompetencer inden for klima, miljø, bæredygtighed, projektledelse og kommunikation

Udvikling af byer kræver en integreret strategi

Vi skaber en bedre sammenhæng og balance mellem de forskellige elementer i byudviklingen. Det forekommer oplagt, at miljø, økonomi, sociale forhold og kultur er afhængige af hinanden. Derfor kan byudviklingen først for alvor blive en succes gennem en integreret strategi.

Vi er et engageret hold af erfarne rådgivere, der dækker hele spektret af de fagdiscipliner, der er brug for til byudviklingsprojekter. MOE har fagspecialister inden for alle forsyningsarter, trafikplanlægning, klimatilpasning, konstruktioner, ekstern akustik og vind.

Vi analyserer os frem til og udnytter byernes individuelle potentialer, når vi udvikler urbane løsninger, som både er funktionelle og attraktive at besøge, bo, arbejde og leve i.

Byudvikling baseres på analyser af området

Byplanarbejde starter med analyser af områdets potentialer. Gennemgang af områdets planmæssige, rettighedsmæssige og fysiske bindinger i form af bl.a. ledningsservitutter, støjbelastning og geologi sætter rammerne for planarbejdet. Landskabsanalyse af det eksisterende terræn viser muligheder for afledning, opmagasinering og genanvendelse af regnvand. Områdets overordnede trafikale struktur viser muligheder for adgange for biltrafik, lette trafikanter og muligheder eventuel betjening med tog, metro og besejling. Det omkringliggende område afsøges for særlige attraktioner, som den kommende bebyggelse kan orienteres i forhold til. F.eks. udsigt til vand, bevaringsværdige bygninger og lægivende beplantninger. Særlige kendetegn i form af fortidsminder og kulturhistorie fra områdets tidligere anvendelse giver inspiration til identitetsskabende designparametre.

Bebyggelsens art og placering baseres på volumenstudier, med tilhørende beregninger af bl.a. trafikmængder, parkeringsbehov, regnvandsafledning og vindforhold. Bebyggelsens indbyrdes placering fastlægges bl.a. efter vurdering af dagslysforhold, behov for trafikarealer og attraktioner, de kan orienteres mod.

Arbejde med byområdets udviklingstakt tager bl.a. udgangspunkt i trafikbetjening og forsyningsstruktur, men også i arealernes ejerskab og optimering af projektets cashflow. Elementer, der kan initiere og fremskynde udvikling, f.eks. en togstation, en uddannelsesinstitution eller rekreative områder fastlægges og indarbejdes i tidsplanen for udbygningen.

Vi er bevidste om at byudvikling sker over tid. Midlertidige anvendelser af delområder indgår i planlægningen for til stadighed at have byrum, der giver kvalitet for byens indbyggere og brugere.

Varige relationer og samarbejde

Vores kunder omfatter kommuner, private og offentlige udviklingsselskaber. Byudviklingsprojekter skaber vi i tæt samarbejde med førende arkitektfirmaer inden for feltet. Vi lægger vægt på at skabe varige relationer med vores kunder og samarbejdspartnere via et tæt og konstruktivt samarbejde.

Inden for byudvikling rådgiver vi bl.a. om:

 • Landskabsanalyse
 • Regnvandshåndtering, LAR, klimasikring og bæredygtighed
 • Trafikplanlægning, parkeringsbehov og trafiksikkerhed
 • Forsyninger og alternative energikilder
 • Akustik og vindberegninger
 • Geoteknik og geologi
 • Volumenstudier
 • Bebyggelses- og landskabsplaner
 • Identitetsskabende designparametre
 • Byrumsstrategier
 • Midlertidige aktiviteter
 • Borgerinddragelse og proces
 • Udbygningstakt og totaløkonomi

Kontakt os,
hvis du vil vide mere