Project Description

Geoteknik

MOE | Geoteknik har en bred viden inden for rådgivning og udførelse af geotekniske undersøgelser. Vi yder rådgivning fra projektets start og til projektets gennemførelse

Vi udfører geotekniske undersøgelser og rådgivning

Vi yder funderingsteknisk rådgivning, herunder jordbundsundersøgelser, geotekniske beregninger, dimensionering af indfatningsvægge og fundamenter, bærelagsopbygninger, midlertidige grundvandssænkningsanlæg og vibrationsmålinger. Vi udfører også boreentrepriser og geoteknisk udgravningskontrol samt laboratorie- og feltforsøg.

Faglig kvalitet i den geotekniske opgaveløsning

Fra projektets start til gennemførelse arbejder vi i tre faser.

 1. Den indledende fase, hvor vi sikrer rette beslutningsgange og kommer med forslag til det videre arbejde
 2. Den udførende fase hvor vi udfører grundige undersøgelser og vurderinger med blik for projektet som helhed
 3. Gennemførelse af projektet hvor vi udfører beregninger og løbende tilsyn.

Vores medarbejdere har de fornødne beviser og uddannelsesmæssige baggrund, så vi kan færdes og udføre geotekniske opgaver på bane, vej, land og ved vand (kystnært). Vores geoteknikere samarbejder på tværs af kontorerne i Næstved, København og Fredericia. Således opnår vi stor fleksibilitet, volumen og stor faglig kvalitet i opgaveløsningerne.

Vi råder over egne boreværker, der kan arbejde i miljøzoner. Vi råder over gps-udstyr til indmåling og afsætning af boresteder og opmåling af afrømningsniveauer mv. Vores feltudstyr til inspektion omfatter bl.a. vingeudstyr til styrkebestemmelse i intakte aflejringer, håndboregrej til prøveudtagning og geologibedømmelse, isotopsonde (Troxler) til komprimeringskontrol samt minifaldlod og statisk pladebelastningsudstyr til bæreevnemålinger.

Igennem vores kvalitetsstyring sikrer vi os, at rapporter og notater altid kontrolleres af en anden geoteknisk sagkyndig person inden fremsendelse til kunden.

Vores kunder

Vores kundekreds omfatter offentlige myndigheder, rådgivere, entreprenører, forsikrings- og forsyningsselskaber samt private kunder. Hvis opgavens størrelse eller art kræver det, anvender vi kompetente underleverandører til at løfte opgaven sammen med os.

MOE | Geoteknik kan tilbyde:

 • Geotekniske tilsyn
 • Geotekniske undersøgelser
 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Udgravningskontrol
 • Geotekniske beregninger (spuns, pæle, byggegruber)
 • Dimensionering
 • Rådgivning
 • Projektering
 • Laboratorieforsøg
 • Feltforsøg
 • Borearbejde
 • Jordbundsundersøgelser
 • Fundering

Feltarbejde:

 • Borearbejde – geoteknik og miljø
 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Geoteknisk tilsyn
 • Isotopsondemålinger
 • Miljøprøvetagning
 • Let rammesonde
 • Minifaldlodsmålinger
 • Statiske pladebelastningsforsøg
 • Vingeforsøg

Laboratorieforsøg:

 • Geologisk bedømmelse og vurdering
 • Glødetab
 • Kalkindhold
 • Løseste og fasteste lejring
 • pH-målinger
 • PiD-målinger
 • Plasticitetindeks, Ip
 • Rumvægt, γ
 • Sandækvivalent, SE
 • Sigteanalyse
 • Slemmeanalyse – Hydrometeranalyse
 • Standard Proctor (SP)
 • Vandindholdsbestemmelse
 • Vibrationsforsøg

Kontakt os,
hvis du vil vide mere