Project Description

Laboratorier & Renrum

Vi skaber løsninger til forskning i verdensklasse, fremtidens hospitaler og videnstunge virksomheder. For vi har både ekspertise og erfaring, hvad enten det er universiteternes laboratorier, sterile operationsstuer eller renrum til medicinalproduktion.

Fremtidssikrede løsninger til innovative miljøer

MOE tilbyder kvalificeret rådgivning og sparring ved alle typer af laboratorier og renrumsfaciliteter. Vi er bygherrens garant for helhedsorienterede løsninger, hvor alle funktioner er tænkt ind. Bæredygtighed er ofte et element, og her er optimering af energiforbrug ved systemdesign i centrum.

Hospitaler, forskningsinstitutioner og innovative virksomheder har derfor gavn af at være på forkant med fremtidige forandringer, da der løbende stilles nye krav til de fysiske rammer. Dette tager MOE højde for ved at designe fleksible løsninger, der er tilpasset morgendagens teknologi og de skiftende brugsmønstre i dynamiske organisationer. Vi er med til at sikre, at fremtidige ombygninger nemt kan gennemføres uden at være til gene for den daglige drift og de tilstødende rum og etager. Ved installationstunge bygninger kan det i øvrigt være ligeså dyrt at bygge om som at bygge nyt, og der er derfor god grund til at tænke i fleksible løsninger fra aller første færd.

BIM og rettidig omhu i de tidlige faser

Vi deltager i hele processen lige fra konceptudvikling, gennem projekteringsfaserne og frem til idriftsætning af det færdige byggeri. Vi har stor erfaring med de stadig stigende GMP-/GLP-krav, som bygherrerne mødes med af myndigheder og kunder. Ved fastlæggelse af installationskoncepter er der særlig fokus på minimering af energiforbruget, specielt til processer og udstyr, som er de største energiforbrugere i disse faciliteter.

For at få et byggeri der er optimalt i forhold til den efterfølgende drift og for at minimere driftsudgifterne, er det særdeles vigtigt at inddrage bygherrens driftsorganisation i de tidlige faser af planlægningen af byggeriet.

Vi har mange års erfaring med 3D-projektering af installationstunge bygninger og er for tiden med på flere 5D-projekter, hvor tid og økonomi integreres i modellerne. Vi er med til at benytte virtual reality til brugerinddragelse i de tidlige faser, hvilket gør det langt nemmere at få afklaret vigtige spørgsmål om funktionalitet og indretning.

Fra universiteter til pharmaindustrien

Vores offentlige kunder omfatter bl.a. regionerne i kraft af de mange hospitalsbyggerier, vi tager del i.  Vi har ligeledes været med til at opføre et væld af laboratoriebygninger til forskningsinstitutionerne. Vi er f.eks. ingeniørrådgiver på mange af de nyeste forskningsbygninger på Danmarks Tekniske Universitet.

På det private marked løser vi opgaver for medicinalindustrien og andre videnstunge virksomheder som Haldor Topsøe

Særlig ekspertise på laboratorie- og renrumsområdet:

 • Speciallaboratorier for isotoper, biologiske agenser, genmodificerede organismer, flussyre og perchlorsyre
 • Dyrestaldsfaciliteter
 • Renrumsteknik
 • Biologiske indeslutningsfaciliteter
 • Energioptimering
 • Fleksible installationsløsninger
 • Ventilation til laboratorier
 • Specialinstallationer til laboratorier: Rene gasser, trykluft, vakuum, behandlet vand og damp
 • ATEX forhold i forbindelse med brandfarlige væsker og gasser
 • Ringventilation
 • Stinkskabs- og rumautomatik
 • Opsamling og behandling af kontamineret spildevand
 • Afløbssystemer til speciallaboratorier
 • Større udstyr til laboratorier som autoklaver, opvaskemaskiner, LAF-bænke og UDF-moduler

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Renrumsteknik

Renrumsteknik er ikke alene en yderst avanceret gren af installationsfagene. Det kræver ligeledes et indgående kendskab til diverse standarder og Good Manufacturing Practices verden over.

MOE har stærk ekspertise inden for design af renrum til medicinalproduktion. Herudover hjælper vi kunderne med kvalifice­ring og validering af rummene. Det gælder aktiviteter som risikovurderinger, kravspecifi­kationer og valideringsplaner. Ensartethed og overvågning er nøglebegreber hos virksomhederne, og vi har i den forbindelse udviklet et godt produktkendskab til monitore­ringssystemer, der måler og udarbejder logs af værdier som temperatur, luftskifte og relativ fugtighed. Her omfatter rådgivningen bl.a. udbud og implementering.

Tests og afprøvning af de tekniske anlæg er ligeledes en efterspurgt kompetence, da driftssikker­hed er et yderst vigtigt omdrejningspunkt for medicinalvirksomheder. Vi rådgiver i den forbindelse om commissioning, hvor vi qua vores viden på renrumsområdet kan opstille de rette testkriterier