Project Description

Offerledninger – En praktisk offergave i marmor

Når spildevand har en længere opholdstid i kloaksystemer, kan der dannes svovlbrinte. MOE har været med til at udvikle konceptet ”offerledninger”, der kan neutralisere den giftige og destruktive gasart.

EUs vandrammedirektiv har medført en centralisering for rensning af spildevand, mens der stilles krav til kloakering af det åbne land. Det betyder, at spildevand i højere grad skal transporteres over længere strækninger, hvormed ilten i spildevandet slipper op. Selvsamme fænomen ses i sommerhusområder, hvor spildevandet også har en lang opholdstid.

Det iltfattige miljø danner grobund for udvikling af den giftige gasart svovlbrinte, som har en karakteristisk lugt af rådne æg og kan være yderst sundhedsfarlig. Der er foretaget målinger i danske kloakrør, som viser en koncentration af svovlbrinte på op mod 1000 ppm, hvilket udgør en livstruende dosis ved indånding. Når den grænse er passeret, gives der heller intet alarmsignal, da svovlbrinten ikke længere kan lugtes i så høje koncentrationer.

Den aggressive svovlbrinte tærer samtidig løs på kloakledninger, bygværker, tekniske installationer og pumper. Den hæmmer endda processerne på renseanlægget.

Man har indtil videre forsøgt at komme svovlbrinten til livs ved at tilsætte spildevandet kemikalier eller indblæse luft i trykledningen. Fælles for begge metoder er, at driftsudgiften er meget stor, og kemikalier er selvsagt en miljøskadelig løsning.

Det er således både en økonomisk og sundhedsmæssig problematik, hvor såkaldte offerledninger kan være svaret på udfordringerne.

Beskadiget kloakledning
Kloakrør angrebet af svovlbrinte
Offerledning
Offerledning

Hvorfor offerledninger?
Som navnet antyder, er en offerledning et ledningsstykke, som ”ofres”. Ledningen består af en betonblanding, der kan neutralisere svovlbrinten, samtidig med at betonen nedbrydes under processen. Her er marmor en af de vigtige ingredienser, da et højt kalkindhold er vigtigt for neutraliseringen af svovlbrinten.

Ledningsstykket placeres som udgangspunkt i forlængelse af en oppumpningsbrønd for enden af en trykledning. Offerledningen får en strategisk placering på strækningen baseret på målinger af svovlbrintekoncentrationer og mere praktiske overvejelser. For hvis løsningen skal være rentabel, skal den både være nem at anlægge og grave op igen på et senere tidspunkt.

Forskningsprojektet bag offerledningen er et samarbejde mellem MOE, Bluekolding, Vandcenter Syd, Aalborg Universitet og Ikast Betonvarefabrik. MOE har efterfølgende afprøvet løsningen i praksis med stor succes og har strækninger, hvor vi kan måle 99 % nedbringelse af koncentrationen fra indløb til udløb, fortæller afdelingsleder Vibeke Gregersen:

”Vi har flere projekter, hvor vi allerede nu kan se, at offerledningen vil være tjent hjem i besparelser på driftsomkostninger over 8-10 år. For svovlbrintens hærgen kan være særdeles omfattende, og når tekniske anlæg endda ødelægges, bliver det en dyr affære. De andre løsningsmodeller er samtidig ret omkost- ningstunge, og på linje med svovlbrinten kan kemikalier ligefrem forstyrre processen på renseanlæg. Selvom offerledninger er et innovativt koncept, er det også en herligt lavpraktisk løsning, der er nem at implementere. Det er noget, vores kunder og jeg som rådgiver sætter pris på”.
Vibeke Gregersen
Vibeke GregersenAfdelingsleder
Infrastruktur