Project Description

Renovering

Renovering af bygninger kræver multifacetterede kompetencer. Vi kan tilbyde specialafdelinger, der leverer tværfaglig kompetent rådgivning om renovering, bygningssyn, drift og vedligehold af alle typer bygværker med respekt for bygningens arkitektur, materialer og potentiale.

Vi tilbyder tværfaglig rådgivning

Ved renoveringer, om- og tilbygninger, vedligehold, drift og bygningssyn er det vigtigt at have tværfaglige kompetencer i spil for at få bygningen som helhed i balance. Samspillet mellem vores indgående kendskab til byggeteknik, installationer, byggematerialer og praktisk arbejde betyder, at vi arbejder helhedsorienteret, og at vi har fokus på at finde de helt rigtige løsninger. Med udgangspunkt i vores kompetencer og indgående kendskab til eksisterende byggeri forestår vi udarbejdelse af Teknisk Due Diligence (TDD) i forbindelse med køb og salg af adskillige store som mindre ejendomme over hele landet, med fokus på transparens og entydighed.

Vores specialister arbejder helhedsorienteret

Vi har afdelinger med medarbejdere, der er specialiserede i renovering og bygningssyn. Vi arbejder helhedsorienteret ud fra fast definerede miljø- og energitemaer, når vi fører bygningssyn og renoverer bygninger. Særligt har vi fokus på de energimæssige forhold ved el, vand, varme og ventilation.

Vores indgående kendskab til praktisk byggeteknik og de typiske materialer som murværk, beton, træ og stål er udgangspunktet i vores arbejde med ombygnings-, renoverings-, og vedligeholdelsesopgaver. Konkret arbejder vi ud fra at optimere de enkelte bygningsdele og installationskomponenter. Dette gøres altid med fokus på at samle arkitektur og byggetekniske optimale løsninger. Vi har desuden stor erfaring med det praktiske arbejde, som at detektere og udbedre bygninger med skimmel, råd- og svampeskader samt at håndtere fjernelse af materialer som asbest, PCB, bly mv.

Vi opfylder vores kunders ønsker og behov

Vores kunder spænder fra de offentlige kunder (kommuner, regioner og statslige institutioner) over developere, udviklingsfonde til private kunder/udviklere.
Vi føler stor stolthed ved at følge vores kunders ønsker og behov helt til dørs.

Renovering:

 • Bygningssyn og tilstandsvurderinger
 • Energirenovering og -optimering
 • Restaurering og/eller renovering
 • Betonrenovering
 • Håndtering ifm. skimmel, råd og svamp
 • Fjernelse af asbest, PCB, bly mv.
 • Energimærkning (EMO)
 • Konstruktioner
 • Installationer
 • Træ- og murværk
 • Syn og skøn
 • 1 og 5-årseftersyn

Om- og tilbygning:

 • Funktionsbehov
 • Tilstandsvurdering og forundersøgelser
 • Projektforudsætninger
 • Programmering og designgrundlag
 • Brugerinddragelse
 • Myndighedsbehandling
 • Risikovurdering og –håndtering
 • Projektering og projektgennemførelse

Vedligehold og drift:

 • Besigtigelse og bygningssyn
 • Tilstandsvurderinger og investeringsplaner
 • Vedligeholdelsesplaner
 • Indeklimamålinger og –vurderinger
 • Implementering af drift- og vedligeholdelsesplaner

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Fredede og bevaringsværdige bygninger

Ved projekter med fredede og bevaringsværdige bygninger, tilbyder vi både rådgivning, bygningssyn, projektering og energioptimering i alle sammenhænge. Vi sikrer, at krav fra myndigheder og Slots- og Kulturstyrelsen bliver overholdt og korrekt indarbejdet i projekterne og under udførelsen.

Vi tilbyder rådgivning inden for:

 • Det særlige bygningssyn
 • Fredede og bevaringsværdige bygninger
 • Myndighedsbehandling/Slots- og Kulturstyrelsen
 • Bygningsskader og udbedring heraf
 • Råd og skimmelsvamp
 • Asbest, pcb, bly mm.

Facaderenovering

Facaden er ikke bare det første du ser på en bygning. Den har også stor indflydelse på energiforbrug og indeklima. I MOE rådgiver vi om materialevalg, facadeopbygning, solindfald og indeklima. Vi er med i alle byggeriets faser, fra konceptudvikling til projektering og udførelse. Vi yder faglig rådgivning, der sikrer, at bygningens facader virker optimalt og understøtter en sund bygning.

Vi tilbyder rådgivning inden for:

 • Konstruktiv ombygning
 • Energioptimering og bygningsfysik
 • Koordinering med hovedkonstruktion
 • Afprøvning og eftervisning ved forsøg
 • Drift og vedligehold