Project Description

Spildevand

Klimaforandringer og en stadigt stigende urbanisering stiller løbende krav til udbygning og modernisering af afløbssystemerne. MOE dækker alle aspekter af spildevandshåndtering fra strategisk til praktisk niveau, og vi skaber løsninger, der kan håndtere de massive regnskyl.

Offerledning

Offerledninger

For at neutralisere svovlbrinte i kloaksystemer, har MOE været med i udviklingen af “offerledninger” i samarbejde med Bluekolding, Vandcenter Syd, Aalborg Universitet og Ikast Betonvarefabrik.

Regnvandsbassin ved Brøndbyvej

Et nyt regnvandsbassin med nyttevolumen på 30.000 m³ har erstattet 2 eksisterende bassiner og er blevet dimensioneres til at håndtere fremtidige kraftigere regnhændelser.

I forbindelse med etablering af bassinet, blev der ligeledes etableret en ny Ø1600 betonledning.

Bygherre  Spildevandscenter Avedøre I/S
Ydelser  Samtlige ingeniørfag samt geotekniske- og miljøundersøgelser. Der blev gennemført MOUSE-beregninger med henblik på dimensionering og tilpasning til fremtidige klimaforandringer.

Spildevandsledning under Holbækmotorvejen

På grund af etableringen af den nye jernbane mellem København og Ringsted, blev Spildevandscenter Avedøres eksisterende ø 1600 mm spildevandsledning under Holbækmotorvejen sænket.

Der blev derfor udført tunnelering af en ny ø 1900 mm gravitationsledning over en strækning på ca. 150 m. Herudover blev der etableret nye tilslutningskamre med mere ved den eksisterende ledning.

Arbejdet blev gennemført med eksisterende spildevandsledning i drift og uden trafikomlægninger på motorvejen.

Bygherre  Spildevandscenter Avedøre I/S
Ydelser Samtlige ingeniørfag

Separatkloakering i Strøby Egede

22 ha. by med 570 ejendomme, der hidtil har været fælleskloakeret blev i dette projekt separatkloakeret. Udover nye spildevandsledninger og regnvandsledninger, blev der etableret og ombygget pumpestationer for at imødekomme terrænforholdene.

Hver ejendom blev forsynet med en ny stikledning. I forbindelse med de nye udløbsledninger for regnvand blev der etableret olieudskillere, en havudløbsledning og 2 nye bassiner.

Bygherre Stevns Spildevand A/S og Stevns Kommune
Ydelser  Hydraulisk modellering i MIKE, geoteknik, miljø, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn.