Project Description

Vandforsyning

Vi er med til at sikre rent drikkevand til de fremtidige generationer. Ved opførsel af nye vandværker, ved udbygning af forsyningsnettet og ved etablering af helt nye boringer. Vi rådgiver også om håndtering af forurenet drikkevand.

Transmissionsledning fra Flødal til Volsted

Den nye transmissionsledning er på i alt 9,4 km og vil sikre transport af drikkevand fra Volsted Plantage Vandværk og frem til Flødal-beholderen. Herfra kan drikkevandet distribueres videre til forbrugere i Aalborg. Herudover vil byerne Ferslev, Ellidshøj og Volsted blive forsynet fra ledningen.

Bygherre  Aalborg Forsyning A/S
Ydelser Udarbejdelse af skitseprojekt, myndigheds- og lodsejerforhold, ledningsdimensionering og fastlæggelse af endeligt ledningstracé, Myndighedsbehandling i forhold til indhentning af Banedanmarks krydsningstilladelse, detailprojektering, udbud og kontrahering, tilsyn og byggeledelse.

Lundby Krat Vandværk

Vandværket skal bl.a. være direkte forsyning til det nye universitetssygehus i Aalborg.

Kildepladsen omfatter 4 stk. indvindingsboringer med en forventet samlet årlig indvindingsmængde på 1.000.000 m³.

Projektet omfatter opførelse af en ca. 250 m² vandværksbygning med tilhørende filterrum med vandbehandling (160 m³/h), udpumpningsanlæg (240 m³/h) og en todelt rentvandstank på i alt 600 m³.

Bygherre  Aalborg Forsyning Vand A/S
Arkitekt Nørkær Poulsen Arkitekter
Ydelser: Bygherrerådgivning og udarbejdelse af projekt til totalentreprise med funktionsudbud for bygning, vandbehandling, el- og automatikinstallationer samt opfølgning i udførelsesfasen. Herudover detailprojektering af alle rå- og rentvandsledninger, elforsyning, SRO-anlæg samt 4 stk. råvandsstationer/borehuse.

Truelsbjerg Vandværk

Værket behandler ca. 2,3 mio. m³ vand årligt svarende til, at værket kan levere vand til ca. 40.000 forbrugere. Anlægget fungerer ligeledes som Aarhus Vands forsknings- og forsøgsvandværk for studerende, virksomheder og forsyninger, hvor nye teknologier kan afprøves.

Bygherre  Aarhus Vand A/S
Arkitekt  Cubo Arkitekter
Ydelser  Samtlige ingeniørfag