Project Description

Veje, Stier & Pladser

MOE tilbyder vej- stiprojektering, der opfylder det trafikale behov, er tilpasset omgivelserne og har en høj grad af trafiksikkerhed.

Vi rådgiver i alle faser af anlægsprojekter

Vi har mange års erfaring om projektering af veje, stier og pladser i alle skalaer. Fra motorveje og rundkørsler til cykelstier og små bymidter. Vores projekter inkluderer hensynet til alle trafikanter og foregår i et tæt samarbejde mellem vores vejingeniører, trafikplanlæggere og trafiksikkerhedsrevisorer.

Rådgivningen strækker sig fra planlægning og programmering af projektet til udarbejdelse af projektforslag, hovedprojekt og udbudsmateriale samt byggeledelse og tilsyn. Vi udarbejder anlægsoverslag og udfører risikoanalyser i samarbejde med bygherre

Vores erfaring og kompetencer er ligeledes blevet sat i spil på en lang række byudviklingsprojekter, hvor vi arbejder tæt sammen landskabsarkitekter.

Trafiksikkerhed altid i fokus

Vi dimensionerer anlæg, hvor vi sikrer at udformningen tilgodeser trafiksikkerheden og giver god tilgængelighed for alle. Eksempelvis gennem valg af belægninger, design af belysning og udformning af afmærkning. Dette kombineres ofte med vores kompetencer inden for trafikplanlægning, klimatilpasning og byudvikling.

Vi ønsker at være forrest i feltet inden for 3D-projektering og benytter programmer som Bentley Power Civil, Autocad Civil 3D samt autoturn til udarbejdelse af kørekurver.

Vi rådgiver om sikkerhedsledelse – sikkerhedsmøder samt sikkerhedsrunderinger, styring af byggeriets tidsmæssige og samlede økonomiske forløb og opfølgning på eventuelle myndighedskrav således at ibrugtagningstilladelse kan opnås. Vi projekterer i 3D og har specialister inden for de fleste af byggeriets områder.

Vores kunder

Gennem årene har vi løst en hel del projekter for kommuner, Vejdirektoratet, entreprenører og private bygherrer.

Vores ydelser dækker samtlige faser, og vi rådgiver inden for:

 • Vejprojektering
 • cykelstier
 • Afmærkning af vejarbejder
 • Drift og vedligehold
 • Rundkørsler
 • Veje og stier i åbent land
 • 2 minus 1 veje
 • Trafikafvikling
 • Befæstelser
 • Shared Space
 • Vejbelysning
 • 3D vejprojektering
 • Entreprenørudbud
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • Trafikstøj
 • Digitale vejnet
 • GPS-data
 • IT planlægningsværktøj
 • Signalanlæg
 • Trafikterminaler

Kontakt os,
hvis du vil vide mere

Fredericia Vold

En cykeltur på Fredericia Vold

Fredericia Vold er Nordeuropas bedst bevarede fæstningsanlæg, og det skal nu tegnes endnu skarpere op af MOE, Erik Brandt Dam Arkitekter, landskabsarkitekt Charlotte Skibsted og Cornelius + Vöge. Teamet samarbejder med professor Martin Zerlang, der sætter anlæggene ind i en historisk kontekst.

Historieformidling
I kraft af den strategiske placering ved Lillebælts smalleste punkt blev Fredericia oprindeligt anlagt som fæstning af Frederik III i 1650. Teamets arkitektoniske greb er at skabe en klar visuel skelnen mellem det oprindelige fæstningsanlæg og den infrastruktur, som hører til den senere industriby. For begge historier er en vigtig del af Fredericias identitet.

Ny infrastruktur
Fæstningsanlægget får en sammenhængende stiforbindelse hele vejen rundt på volden, fra Holstens Bastion til Kastellet, og der etableres nye porte ved Kongens Port og Prangervej. Den nye rute bindes sammen ved at opføre en stibro, og de nuværende dæmninger skal erstattes med lodrette spunsvægge, der hvor nyere veje og jernbanen krydser voldgraven. For at gøre det nemmere at komme op på volden, kommer der ny belysning og en sti langs voldfoden.

Enkelte steder skal volden helt ryddes for buskads og træer for at give frit udsyn til Lillebælt og synliggøre fæstningsanlægget.

Bygherre Fredericia Kommune
Arkitekt Erik Brandt Dam Arkitekter,
Charlotte Skibsted Landskab, Cornelius+Vöge

Husumforbindelsen

Vestvolden er blevet et populært stykke landskabsarkitektur, og det bliver der gjort brug af ved Husumforbindelsen, som MOE er totalrådgiver på. Her skal der genetableres en ca. 30 meter lang stibro over Vestvolden, som bliver en central brik i en 2 km ny rute til fodgængere og cyklister.

Ideén bag Husumforbindelsen er at gøre det nemmere for de lette trafikanter at komme fra nord til syd i bydelen og sikre bedre sammenhæng mellem Tingbjerg og Husum, hvilket er et vigtigt element i byudviklingsstrategien for området.

Både broen og cykelgangstien bliver projekteret i 3D og opgaven løses i samarbejde med Thing & Brandt landskabsarkitekter. Hele projektet omfatter ligeledes vores ekspertise inden for geoteknik, miljø, trafik, veje og afløb.

Bygherre Københavns Kommune
Ydelser PlanlægningProjektering